Mediation

Mediation is een methode van conflictbemiddeling die erop gericht is dat de partijen er samen uit komen, onder begeleiding van een mediator. In plaats van dat een rechter of derde beslist over het conflict, is het uitgangspunt van mediation dat partijen zelf beslissen over hun belangen. Mediation is daarmee een moderne manier van conflicthantering welke past bij de tijdsgeest van nu. Ook blijkt mediation succesvol. Uit diverse onderzoeken komt namelijk naar voren dat de slagingskans van mediation circa 80% bedraagt.

Wat is mijn rol als mediator en wat mag u van mij verwachten? 

Een mediator is een neutrale, onpartijdige procesbegeleider die partijen helpt om zelf tot een gedragen oplossing te komen voor het conflict. Ik ben erin getraind partijen te begeleiden in het aangaan van het gesprek met elkaar en daag hen uit om zelf oplossingen te genereren die hun beider belangen dienen. Gedurende de hele mediation zorg ik voor een veilige en vertrouwelijke gespreksomgeving. Zo heb ik aandacht voor een gelijke machtsverhouding en zie ik erop toe dat u weloverwogen en goed geïnformeerd tot afspraken komt. Ik heb een goede en actuele kennis van wet- en regelgeving (o.a. Arbeidsrecht, Wet Poortwachter, WIA) en leg de gemaakte afspraken voor u vast in een schriftelijke overeenkomst welke u dan samen ondertekent.

Ik ben MfN register mediator, hetgeen betekent dat ik voldoe aan het door de Stichting Kwaliteit Mediators vastgestelde registratie- en vakbekwaamheidseisen. Gedurende het hele mediationproces handel ik overeenkomstig de MfN mediation reglementen en gedragsregels. Deze kunt u hier vinden.

In welke situaties kunt u bij mij terecht?

Gezien mijn achtergrond in HR richt ik mij voornamelijk op conflicten op het werk. Werkgerelateerde conflicten (arbeidsconflicten) ontstaan vaak vanuit een vorm van miscommunicatie en onbegrip en zijn goed geschikt om middels mediation op te lossen.

De mediation kan als doel hebben de samenwerking of werksfeer te herstellen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van functie- en organisatiewijzigingen, functioneren, pesten en intimidatie op de werkvloer. Mediation wordt ook ingezet bij (langdurig) ziekteverzuim. Als het re-integratietraject dreigt te stagneren, is het vaak de bedrijfsarts die adviseert een mediator in te zetten, zodat partijen weer fundamenteel in gesprek gaan over de toekomst. Daarnaast kan mediation waardevol zijn in een ontslagprocedure om partijen te helpen beter uit elkaar te gaan, waarbij er oog is voor relatiebehoud en andere belangen. 

U kiest voor mediation wanneer u beiden gemotiveerd bent er samen uit te komen en u beiden bereid bent om te onderhandelen over oplossingen. Ook kiest u voor mediation wanneer de dialoog de voorkeur heeft boven de gang naar de rechter. 

De voordelen van mediation op een rij: 

  • Kostenvoordeel. Een gemiddeld mediationtraject kost €1000 tot €1500, vele malen goedkoper dan een langslepend juridisch traject en te verwaarlozen in verhouding met de kosten van langdurig ziekteverzuim.
  • Geen verliezer. Waar bij traditionele rechtspraak sprake is van een winnaar en dus ook een verliezer, komen bij succesvolle mediations partijen er allebei beter uit. Win-win dus. 
  • Aandacht voor waar het werkelijk om gaat. Meestal gaat een ruzie over een boom helemaal niet over de boom. In plaats daarvan gaat het over erkenning, waardering of simpelweg omgangsvormen. Als een rechter bepaalt dat de betreffende boom moet worden omgehakt, wordt voorbijgegaan aan het eigenlijke probleem. 
  • Betere, duurzame oplossingen. Omdat bij mediation de partijen zelf de oplossingen voor het probleem aandragen en deze samen uitonderhandelen, zijn de uiteindelijke afspraken door hen beiden gedragen, uitvoerbaar en duurzaam van aard. Ook is er bij mediation aandacht voor de onderlinge relatie en hoe e.e.a. in de toekomst kan worden ondervangen of voorkomen.

Kortom: Een goede mediation zorgt ervoor dat partijen daadwerkelijk en zelf verder kunnen.

Coaching, gespreksvoering en bemiddeling

Er zijn situaties denkbaar waarbij er niet direct sprake is van een conflict, maar waarbij wel de behoefte bestaat om onder begeleiding een gesprek aan te gaan. Bijvoorbeeld een nieuwe leidinggevende die op problemen stuit met het aansturen van ‘de oude garde’, een medewerker die frequent verzuimt vanwege privéproblemen, een medewerker die steeds maar weer een negatieve stempel drukt op de werksfeer. Door tijdig het gesprek aan te gaan, voorkomt u dat terugkerende irritaties en sluimerende kwesties een conflict worden.   

Naast een formeel mediationtraject kunt u mij inzetten voor individuele coaching of een begeleid gesprek. Dit valt onder mijn HR-dienstverlening. Neem voor meer informatie gerust contact met mij op, samen bespreken we wat ik voor u kan betekenen.